Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2014

8006 59ec 390
Reposted fromdeviate deviate viatatuaze tatuaze
8088 9906 390
Reposted fromdeviate deviate viatatuaze tatuaze

August 21 2012

0332 1593 390
Reposted fromkonwalia konwalia viatatuaze tatuaze

January 23 2012

2585 9335 390
Reposted fromnawrocka nawrocka
2823 e365 390
Reposted fromtatuaze tatuaze
3173 2897 390
Reposted fromtatuaze tatuaze
9375 39b6 390
Reposted fromtatuaze tatuaze
9253 486f 390
Reposted fromtatuaze tatuaze
9832 0c61 390
Reposted fromtatuaze tatuaze
8891 f57f 390
Reposted fromflanela flanela viatatuaze tatuaze
8366 b406 390
Reposted fromtatuaze tatuaze
8412 1f5d 390
Reposted fromtatuaze tatuaze

December 10 2011

1521 da43 390
Reposted fromtatuaze tatuaze
5622 e61c 390
Reposted fromtatuaze tatuaze
7288 f06c 390
Reposted fromtatuaze tatuaze

November 30 2011

4526 04c2 390
Reposted frometer eter

July 06 2011

9771 7820 390
Reposted fromsoupless soupless
9966 7fd7 390
Reposted fromheavenlycreatures heavenlycreatures
"Uczyłem się z tobą równoległych języków: geometrii twego ciała ... i ręce drżącymi twierdzeniami, i twej odmiennej mowy, twej mowy wyspiarskiej, która tylkokrotnie wprowadzała mnie w błąd. Z zapachem tytoniu przypływa teraz dokładnie wspomnienie, całe zamykające się w jednej sekundzie jak oko cyklonu;"
J.Cortazar
Reposted fromcatchmelater catchmelater
0969 4393 390
Reposted fromdyspnea dyspnea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl